Pravidla pro návštěvníky

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVNÍKY PARKU PO DOBU KONÁNÍ PROJEKTU OLYMPIJSKÝ PARK PARDUBICE 2016

1. Pořadatelem projektu Olympijský park Pardubice 2016 (dále jen „OPP“) je statutární město Pardubice, se sídlem Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 530 12 Pardubice; provozovatelem rekreačních parků Na Špici a Tyršovy sady je statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice I, se sídlem U Divadla 828, 530 02 Pardubice.

2. Park může navštívit a užívat po dobu konání OPP každý v souladu s pravidly projektu Olympijský park Pardubice, v ostatním je třeba respektovat pravidla Provozního řádu parku a Návštěvních řádů zařízení parku.

3. Vstup do areálu parku není časově omezen.

4. V souladu s rozhodnutím Rady městského obvodu Pardubice I na žádost pořadatele OPP platí povinnost zachovávat noční klid, jehož délka je po dobu konání OPP upravena takto:

v západní části parku Na Špici I (lokalita kolem hlavní fanzóny):

  • od 4:00 hod. do 6:00 hod.

ve východní části parku Na Špici I (lokalita kolem vedlejší fanzóny):

  • od 1:00 hod. do 6:00 hod.

v lokalitě středu města (přístupové trasy k parku Na Špici, Pernštýnské náměstí, ul. U Stadionu, náměstí Republiky, třída Míru, oblast směrem k Tyršovým sadům a Tyršovy sady):

  • v období nocí z neděle na pondělí až ze čtvrtka na pátek od 1:00 hod. do 6:00 hod.
  • v období nocí z pátku na sobotu a ze soboty a na neděli od 3:00 hod. do 6:00 hod.

na zbývajícím území města:

  • od 22:00 hod. do 6:00 hod. následujícího dne.

12. Vstup do areálu parku je volný; výjimku tvoří prostory označené jako fanzóny, které jsou po 16:00 hod. přístupné pouze s hrací kartou projektu OPP; hrací karty jsou k zakoupení na stanovištích označených jako Infopointy (rozmístěné u vstupu do parku Na Špici u Automatických mlýnů, u zdymadla v ul. Labská, v lokalitě Letního stadionu v ul. U Stadionu, v areálu Univerzity Pardubice, v budově vlakové stanice Pardubice – hl. nádraží, u Masarykových kasáren na Zborovském nám.), dále v Turistickém informačním centru města Pardubic a v prodejnách Intersport v Pardubicích v OC Palác Pardubice a v Hradci Králové v OC Futurum.

13. Užívání sportovního multifunkčního hřiště, pavilonu a grilovacího místa v parku Na Špici je podřízeno programové náplni OPP, proto rezervace těchto zařízení pro veřejnost po dobu konání OPP není možná.

14. Užívání sportovních stanovišť včetně souvisejícího sportovního vybavení je možné s platnou hrací kartou a pouze v souladu s pokyny pořadatelů a obsluhy stanoviště.

15. Zdravotní personál je k dispozici na stanovišti akreditačního centra OPP (loděnice v západní části parku Na Špici).

16. Veřejná WC pro návštěvníky parku jsou umístěna v blízkosti obou zón s občerstvením v parku Na Špici a zóny s občerstvením v lokalitě u Letního stadionu. Jejich provoz je zajištěn každodenně v období provozu OPP.

17. Prostor sloužící jako přebalovací kout a zázemí pro matky s malými dětmi se nachází v Pavilonu v parku Na Špici.

18. Platí zákaz odhazování odpadků; k jejich shromažďování jsou určeny odpadkové koše rozmístěné po celém areálu parku a v prostorách u Letního stadionu.

19. Platí zákaz poškozování zeleně a veškerého mobiliáře parku, znečišťování životního prostředí
a rozdělávání ohňů.

20. Konzumace alkoholických nápojů a kouření jsou zcela zakázány v prostorách dětského hřiště
a multifunkčního sportoviště v parku Na Špici a v prostorách Relax parku v Tyršových sadech.

21. Platí zákaz prodeje, podávání a umožnění požití alkoholických nápojů, omamných a psychotropních látek osobám mladším 18 let a zákaz prodeje, podávání a umožnění požití alkoholických nápojů osobám již zjevně ovlivněným alkoholickým nápojem nebo jinou návykovou látkou. Nedovolené nakládání s alkoholickými nápoji a návykovými látkami bude postihováno v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

22. Ve všech prostorách konání projektu OPP není povolena jakákoliv forma propagace politických stran, politických hnutí či nezávislých kandidátů, ani žádný typ demonstrací nebo politické, náboženské či rasové propagandy.

23. Ve všech prostorách konání projektu OPP není povolen jakýkoliv způsob propagace komerčních či jiných subjektů, s výjimkou smluvních partnerů OPP, Českého olympijského výboru a Mezinárodního olympijského výboru.

24. Vjezd do parku motorovými vozidly je možný pouze s označením na základě povolení pořadatele OPP.

25. Volné pobíhání psů v celém areálu parku je zakázáno.

26. Lávku přes Chrudimku do parku Na Špici nelze překonat jiným způsobem než jako pěší (zákaz platí i pro jízdu na kole).

27. V případě nálezu opuštěných věcí je třeba kontaktovat kteréhokoliv z organizátorů OPP; nalezené věci budou shromažďovány v budově akreditačního centra OPP (loděnice v západní části parku Na Špici).

28. S jakýmikoliv dotazy týkajícími se projektu OPP se lze obrátit na Infopointy OPP.

Důležitá telefonní čísla:

112 – Tísňové volání (Integrovaný záchranný systém)

150 – Hasiči

155 – Zdravotní záchranná služba

156 – Městská policie Pardubice

158 – Policie ČR

Děkujeme všem návštěvníkům parku, že tato pravidla respektují.

V Pardubicích dne 1.8.2016

Pavel Stara, DiS., generální manažer OPP